TRETIE ZASADNUTIE RADY VLÁDY SR PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVU

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Plán potrieb trhu práce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy
Predkladá: Slovenská živnostenská komora
3. Plán potrieb trhu práce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy
Predkladá: Republiková únia zamestnávateľov
Hutníctvo
Ekonomické vedy
Ekonomika a organizácia, obchod a služby
4. Plán potrieb trhu práce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy
Predkladá: Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
Technická chémia silikátov
Potravinárstvo
Textil a odevníctvo
5. Regionálna stratégia odborného vzdelávania a prípravy
Predkladá: Bratislavský samosprávny kraj
6. Odvetvová koncepcia odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolaní a odborných činností
Predkladá: Ministerstvo hospodárstva SR
7. Odvetvová koncepcia odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolaní a odborných činností
Predkladá: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
8. Odvetvová koncepcia odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolaní a odborných činností
Predkladá: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
9. Odvetvová koncepcia odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolaní a odborných činností
Predkladá: Ministerstvo pôdohospodárstva SR
10. Odvetvová koncepcia odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolaní a odborných činností
Predkladá: Ministerstvo kultúry SR
11. Odvetvová koncepcia odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolaní a odborných činností
Predkladá: Ministerstvo životného prostredia SR
12. Návrhy štátnych vzdelávacích programov pre odborné vzdelávania a prípravu
Predkladá: Ministerstvo školstva SR
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Fyzikálno-matematické vedy
Baníctvo, geológia a geotechnika
Hutníctvo
Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
Elektrotechnika
Technická chémia silikátov
Technická a aplikovaná chémia
Potravinárstvo
Textil a odevníctvo
Spracúvanie kože, plastov a gumy a výroba obuvi
Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov
Polygrafia a médiá
Stavebníctvo, geodézia a kartografia
Doprava, pošty a telekomunikácie
Špeciálne technické odbory
Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka
Veterinárske vedy
Ekonomické vedy
Ekonomika a organizácia, obchod a služby
Právne vedy
Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie
Pedagogické vedy
Učiteľstvo
Umenie a umeleckoremeselná tvorba
13. Návrh na zavedenie nového študijného odboru: Agrolesníctvo
Predkladá: Banskobystrický samosprávny kraj
14. Návrh na zavedenie nového študijného odboru: Telová kozmetika
Predkladá: Bratislavský samosprávny kraj
15. Návrh na zavedenie nového študijného odboru: Floristika
Predkladá: Trnavský samosprávny kraj
16. Návrh na zavedenie nového študijného odboru: Technik energetických zariadení budov
Predkladá: Banskobystrický samosprávny kraj
17. Návrh na zavedenie nového študijného odboru: Technológia kozmetiky a liečiv
Predkladá: Bratislavský samosprávny kraj
18. Návrh na zavedenie nového študijného odboru: Filmová a mediálna tvorba
Predkladá: Bohumil Bača, akad.mal., zriaďovateľ Súkr. SUŠ dizajnu Bratislava
19. Návrh na zavedenie nového študijného odboru: Odevný a textilný dizajn
Predkladá: Bohumil Bača, akad.mal., zriaďovateľ Súkr. SUŠ dizajnu Bratislava
20. Návrh na zavedenie nového študijného odboru: Regionálna verejná správa
Predkladá: Doc. Ing. Bohuslav Sýkora, Csc., zriaďovateľ Súkr. SOŠ ANIMUS, Nitra
21. Návrh na zavedenie nového študijného odboru: Starostlivosť o seniorov a sociálne služby
Predkladá: JSS s.r.o., zriaďovateľ Súkr. SOŠ Johannes Senio Service, Bratislava
22. Informácia o zabezpečení navrhovania zástupcov stavovských a profesijných organizácií do skúšobných komisií pri záverečných skúškach v stredných odborných školách
Predkladajú ústne: zástupcovia stavovských a profesijných organizácií
23. Rôzne
24. Záver