(schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 538/2016 zo dňa 30. novembra 2016, v znení Dodatku č. 1 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 134/2021 zo dňa 12. marca 2021)

ŠTATÚT
Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu

 

Článok 1
Úvodné ustanovenie

Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu (ďalej len „rada vlády“) upravuje postavenie, pôsobnosť, zloženie a rokovanie rady vlády.

Článok 2
Základné ustanovenie

Rada vlády je poradným orgánom vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) pre oblasť odborného vzdelávania a prípravy.

Článok 3
Pôsobnosť rady vlády

Rada vlády plní najmä tieto úlohy
a)  prerokúva a posudzuje strategické, koncepčné, legislatívne a finančné zámery a materiály v oblasti odborného vzdelávania a prípravy,
b)  posudzuje analýzy a prognózy vývoja na trhu práce,
c)  prerokúva odvetvové koncepcie odborného vzdelávania a prípravy,
d)  prerokúva regionálne stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách,
e)  vypracúva plán propagácie odborného vzdelávania a prípravy,
f)  prerokúva a odporúča Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) zaradenie nového študijného odboru, zamerania študijného odboru, učebného odboru, alebo  zamerania učebného odboru do sústavy odborov vzdelávania,
g) prerokúva a odporúča ministerstvu školstva vyradenie existujúceho študijného odboru, zamerania študijného odboru,  učebného odboru, alebo zamerania učebného odboru zo sústavy odborov vzdelávania,
h) prerokúva zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce,
i)  prerokúva zoznam študijných odborov a učebných odborov nad rozsah potrieb trhu práce spolu s informáciou o uplatnení absolventov na trhu práce, podľa jednotlivých krajov, stredných škôl, študijných odborov a učebných odborov,
j)  prerokúva štátne vzdelávacie programy pre odborné vzdelávanie,
k)  vyjadruje sa k normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpečenia v príslušnom študijnom odbore a učebnom odbore strednej odbornej školy,
l) vyjadruje sa k financovaniu odborného vzdelávania a prípravy,
m)  odporúča opatrenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy,
n)  prerokúva štatút rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania,
o)  prerokúva obmedzenie pôsobnosti príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy podľa § 36 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
p)  prerokúva štatúty komisií pre overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania,
q)   prerokúva návrhy pracovnej skupiny pre koordináciu odborného vzdelávania a prípravy,
r)   vykonáva poradenskú činnosť pre otázky odborného vzdelávania a prípravy,
s)   vykonáva poradenskú činnosť pre pôsobnosť stavovských organizácií a profesijných organizácií pri výkone ich pôsobnosti v systéme duálneho vzdelávania,
t)  poskytuje zjednocujúce stanoviská pre oblasť odborného vzdelávania a prípravy,
u)  prerokúva návrhy Rady zamestnávateľov  pre systém duálneho vzdelávania.

Článok 4
Zásady činnosti rady vlády

Rada vlády pri príprave stanovísk a návrhov opatrení pre vládu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy vychádza z
a)  odborných poznatkov a skúseností ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, samosprávnych krajov, zástupcov zamestnávateľov, stavovských organizácií, profesijných organizácií a zástupcov zamestnancov a
b)  odborných stanovísk vysokých škôl, výskumných a iných ústavov a inštitúcií.

Článok 5
Zloženie rady vlády

(1)  Radu vlády tvoria predseda, štyria podpredsedovia a ďalší členovia.
(2)  Predsedom rady vlády je minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „predseda rady vlády“).
(3)  Prvým podpredsedom rady vlády je zástupca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorého vymenúva a odvoláva predseda rady vlády.
(4)  Druhým podpredsedom rady vlády je jeden zo zástupcov samosprávnych krajov, ktorého si zvolia členovia rady vlády z členov podľa odseku 8 písm. i) až p).
(5)  Tretím podpredsedom rady vlády je jeden zo zástupcov stavovských organizácií a profesijných organizácií, ktorého si zvolia členovia rady vlády z členov podľa odseku 8 písm. q) až x).
(6)  Štvrtým podpredsedom rady vlády je jeden zo zástupcov odborových zväzov, ktorého si zvolia členovia rady vlády z členov podľa odseku 8 písm. y) a z).
(7)  Tajomníkom rady vlády je riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Tajomník rady vlády nie je členom rady vlády.
(8)  Ďalším členom rady vlády, ktorého vymenúva a odvoláva predseda rady vlády, je zástupca

a)  Úradu vlády Slovenskej republiky,
b)  ministerstva školstva,
c)  Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“),
d) Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky,
e) Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
f) Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
g) Ministerstva kultúry Slovenskej republiky,
h) Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,
i)  Bratislavského samosprávneho kraja,
j)  Trnavského samosprávneho kraja,
k)  Nitrianskeho samosprávneho kraja,
l)   Trenčianskeho samosprávneho kraja,
m)  Žilinského samosprávneho kraja,
n)   Banskobystrického samosprávneho kraja,
o)   Košického samosprávneho kraja,
p)   Prešovského samosprávneho kraja,
q)   Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory,
r)    Slovenskej živnostenskej komory,
s)    Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory,
t)    Slovenskej lesníckej komory,
u)   Slovenskej banskej komory,
v)   Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky,
w)  Republikovej únie zamestnávateľov,
x)   Asociácie priemyselných zväzov,
y)   Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky,
z)   Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku,

(9)  Rada vlády môže na návrh ministerstva školstva podľa potreby zriaďovať pri Štátnom inštitúte odborného vzdelávania alebo pri ministerstve zdravotníctva pracovné skupiny na prerokúvanie odborných otázok patriacich do jej pôsobnosti a na prípravu podkladov na jej zasadnutia. Členov pracovných skupín vymenúva a odvoláva riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania na návrh subjektov koordinácie odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce na celoštátnej úrovni.
(10)  Funkčné obdobie členov rady vlády je štvorročné.
(11)  Funkcia člena rady vlády je čestnou funkciou, ktorá nezakladá vznik pracovnoprávneho vzťahu a nárok na odmenu.
(12)  Členstvo v rade vlády zaniká

a)  uplynutím funkčného obdobia,
b)  písomným vzdaním sa členstva,
c)  odvolaním,
d)  smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e)  odvolaním z funkcie, na ktorú je členstvo v rade vlády viazané,
f) ukončením činnosti rady vlády.

 

Článok 6
Práva a povinnosti predsedu rady vlády, podpredsedu, tajomníka a ďalších členov rady vlády

1) Predseda rady vlády

a)  riadi činnosť rady vlády,
b)  zodpovedá vláde za činnosť rady vlády,
c)  predkladá raz ročne na rokovanie vlády informáciu o činnosti rady vlády,
d)  zvoláva zasadnutia rady vlády,
e)  určuje program rokovania rady vlády,
f)  vedie rokovania rady vlády,
g) navrhuje závery z rokovania rady vlády,
h) schvaľuje písomný záznam z rokovania rady vlády,
i)  predkladá vláde stanoviská a odporúčania rady vlády,
j)  rozhoduje o použití hlasovania per rollam,
k) schvaľuje záznam po hlasovaní per rollam,
l)  vymenúva a odvoláva

a)  podpredsedov rady vlády na základe volieb vykonaných podľa článku 5 ods. 4 až 6,
b)  ďalších členov rady vlády na základe nominácie inštitúcií podľa článku 5 ods. 8.

(2)  Podpredseda rady vlády, určený predsedom rady vlády, zastupuje predsedu rady vlády počas jeho neprítomnosti v rozsahu jeho práv a povinností alebo v rozsahu, ktorým ho predseda rady vlády poverí.
(3)  Tajomník rady vlády najmä

a)  organizačne a administratívne zabezpečuje prípravu zasadnutí rady vlády,
b)  zúčastňuje sa rokovaní rady vlády bez hlasovacieho práva,
c)  pripravuje program rokovania rady vlády,
d) zabezpečuje vyhotovenie písomného záznamu zo zasadnutia rady vlády a po jeho schválení zaslanie všetkým členom rady vlády,
e)  pripravuje pre predsedu rady vlády podklady a návrhy na personálne zmeny v zložení rady vlády.

(4)  Člen rady vlády

a)  je povinný sa zúčastňovať na zasadnutiach rady vlády,
b)  má právo predkladať návrhy, informácie a ďalšie materiály na rokovania rady vlády,
c)  má právo  vyjadrovať sa k prerokúvaným materiálom,
d)  má právo hlasovať o stanoviskách k prerokúvaným materiálom,
e)  môže sa vzdať členstva v rade vlády písomným oznámením, ktoré doručí predsedovi rady vlády.

(5)  Ak nastane zmena pracovného zaradenia člena rady vlády podľa článku 5 ods. 8, v ktorej dôsledku člen rady vlády nemôže zastupovať inštitúciu, ktorá ho nominovala, príslušná inštitúcia navrhne na uvoľnené miesto nového člena.
(6)  Predseda rady vlády môže odvolať člena rady vlády podľa článku 5 ods. 8, ktorý sa sústavne nezúčastňuje zasadnutí rady vlády. Za sústavné nezúčastňovanie sa zasadnutí rady vlády sa považuje neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach rady vlády. V takom prípade navrhne inštitúcia, ktorá ho nominovala na uvoľnené miesto nového člena.

Článok 7
Rokovanie rady vlády

(1)  Zasadnutia rady vlády sa konajú spravidla raz za tri mesiace. V naliehavých prípadoch môže predseda rady vlády zvolať aj mimoriadne zasadnutie rady vlády.
(2)  Na základe písomnej žiadosti aspoň piatich členov rady vlády o zvolanie mimoriadneho zasadnutia rady vlády predseda rady vlády zvolá mimoriadne zasadnutie rady vlády do 30 dní od doručenia tejto žiadosti.
(3)  Účasť člena rady vlády na jej rokovaní je nezastupiteľná. Neprítomnosť na rokovaní rady vlády člen rady vlády oznámi vopred predsedovi rady vlády alebo tajomníkovi rady vlády.
(4)  Rada vlády je spôsobilá rokovať a je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.
(5)  Na rokovaní rady vlády sa so súhlasom predsedu zúčastňujú podľa potreby aj prizvaní odborníci.
(6)  K prerokúvanému materiálu prijíma rada vlády uznesenie.
(7)  Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov rady vlády. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu rady vlády, počas jeho neprítomnosti hlas povereného predsedajúceho. Predseda rady vlády, alebo počas jeho neprítomnosti poverený predsedajúci, môže dať hlasovať aj o jednotlivých otázkach súvisiacich s prerokúvaným materiálom.
(8)  Člen rady vlády môže na začiatku rokovania rady predložiť návrh na zmenu programu rokovania. Zmenu programu schvaľuje rada vlády hlasovaním.
(9)  O každom zasadnutí rady vlády sa vyhotovuje písomný záznam, ktorý sa zasiela všetkým členom rady vlády.

Článok 8
Hlasovanie „per rollam“

(1)  Z naliehavých dôvodov alebo na požiadanie jednej tretiny všetkých členov rady vlády, môže byť uznesenie rady vlády prijaté prostredníctvom hlasovania „per rollam“. O použití hlasovania per rollam na prijatie uznesenia rady vlády rozhoduje predseda rady vlády.
(2)  Odôvodnené rozhodnutie predsedu rady vlády o použití hlasovania per rollam doručí tajomník rady vlády členom rady vlády spolu s materiálom a návrhom uznesenia rady vlády; zároveň uvedie deň a hodinu, do ktorej môže člen rady vlády platne doručiť v elektronickej podobe svoje stanovisko k materiálu a rozhodnutie o hlasovaní.
(3)  K použitiu hlasovania per rollam sa môžu členovia rady vlády vyjadriť bez zbytočného odkladu po doručení rozhodnutia o jeho použití. Ak jedna tretina všetkých členov rady vlády vyjadrí nesúhlas s použitím hlasovania per rollam, materiál sa prerokuje na zasadnutí rady vlády.
(4)  Člen rady vlády hlasuje o zaslanom návrhu zaslaním elektronickej odpovede v určenej lehote zo svojej elektronickej adresy tajomníkovi rady vlády.
(5)  Uznesenie je prijaté, ak s ním vyjadrila súhlas najmenej trojpätinová väčšina všetkých členov rady vlády. Ak člen rady vlády nezašle v určenom termíne svoje rozhodnutie o hlasovaní, považuje sa to za súhlas.
(6)  Po ukončení hlasovania per rollam tajomník rady vlády vyhodnotí výsledky hlasovania a o hlasovaní vypracuje záznam, ktorý schvaľuje svojím podpisom predseda rady vlády. Záznam o výsledkoch hlasovania rady vlády použitím hlasovania per rollam spolu s uznesením  rady vlády doručí tajomník rady vlády členom rady vlády najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa ukončenia hlasovania.
(7)  O tej istej veci sa môže uskutočniť opakované hlasovanie per rollam len raz. Ak ani po opakovanom hlasovaní per rollam nie je prijaté uznesenie rady vlády, materiál sa prerokuje na zasadnutí rady vlády.
(8)  Ak sa v súvislosti s hlasovaním per rollam zasiela členom rady vlády elektronický dokument, tento dokument bude zaslaný vo formáte PDF, RTF alebo DOC; po hlasovaní sa tento dokument pripojí aj k záznamu o hlasovaní per rollam.
(9)  Všetky úkony vykonané v súvislosti s hlasovaním per rollam (predloženie návrhu, uplatnenie námietky, hlasovanie a pod.) sa vykonávajú elektronickou formou (emailom).

Článok 9
Úhrada výdavkov

Výdavky spojené s činnosťou rady vlády sa uhrádzajú z rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva.

Článok 10
Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu prijatý uznesením vlády Slovenskej republiky č. 603/2009 z  2. septembra 2009.

Článok 11
Účinnosť

Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia vládou