Program nadchádzajúcich rokovaní

  • Aktuálne niesú naplánované žiadne rokovania.

Program predchádzajúcich rokovaní


Rada vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu je poradným orgánom vlády Slovenskej republiky v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

Rada vlády posudzuje najmä strategické a koncepčné dokumenty v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, posudzuje analýzy a prognózy vývoja na trhu práce, prerokúva odvetvové koncepcie odborného vzdelávania a prípravy, regionálne stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách, vypracúva plán propagácie odborného vzdelávania a prípravy, prerokúva a odporúča Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zaradenie/vyradenie študijného alebo učebného odboru a ich zamerania do/zo sústavy odborov vzdelávania, prerokúva zoznam študijných a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce,  zoznam študijných a učebných odborov nad rozsah potrieb trhu, prerokúva štátne vzdelávacie programy pre odborné vzdelávanie a prípravu, vyjadruje sa k normatívom priestorového, materiálneho a prístrojového zabezpečenia, vyjadruje sa k financovaniu odborného vzdelávania a prípravy a odporúča opatrenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

Rada vlády prerokúva štatút Rady zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu, obmedzenie pôsobnosti príslušnej stavovskej alebo profesijnej organizácie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, prerokúva štatúty komisií pre overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, prerokúva návrhy pracovnej skupiny pre koordináciu odborného vzdelávania a prípravy, návrhy Rady zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu, vykonáva poradenskú činnosť pre otázky odborného vzdelávania a prípravy, pre pôsobnosť stavovských organizácií a profesijných organizácií pri výkone ich pôsobnosti v systéme duálneho vzdelávania.