ŠTVRTÉ ZASADNUTIE RADY VLÁDY SR PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVU

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Plán potrieb trhu práce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy
Predkladá: Republiková únia zamestnávateľov
Ekonomické vedy
Ekonomika a organizácia, obchod a služby
3. Plán potrieb trhu práce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy
Predkladá: Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
Potravinárstvo
Textil a odevníctvo
4. Odvetvová koncepcia odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolaní a odborných činností
Predkladá: Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR
5. Návrh jednotného postupu tvorby normatívov priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti
Predkladá: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6. Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah plánu potrieb trhu práce
Predkladá: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. Návrh jednotného postupu prípravy plánu potrieb trhu práce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (model)
Predkladá: Slovenská živnostenská komora v spolupráci so stavovskými a profesijnými organizáciami, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu športu SR a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8. Návrh na zavedenie nového učebného odboru: Mechanik cestných a diaľničných strojov
Predkladá: Žilinský samosprávny kraj
9. Návrh na zavedenie nového študijného odboru: Technológia kozmetiky (nové znenie)
Predkladá: Bratislavský samosprávny kraj
10. Návrh na zavedenie nového študijného odboru: Starostlivosť o seniorov a sociálne služby
Predkladá: JSS s.r.o., zriaďovateľ Súkr. SOŠ Johannes Senio Service, Bratislava
11. Rôzne
12. Záver