PIATE ZASADNUTIE RADY VLÁDY SR PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVU

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Voľba druhého podpredsedu Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu
3. Informácia o rokovaniach pracovných skupín Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu
Predkladá: sekretariát Rady vlády SR pre OVP
4. Vecný zámer zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. Zosúladenie potrieb trhu práce s plánmi výkonov škôl z pohľadu zamestnávateľov
Predkladá: Slovenská obchodná a priemyselná komora
6. Odvetvová koncepcia odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolaní a odborných činností
Predkladá: Ministerstvo kultúry SR
7. Rôzne
8. Záver