DRUHÉ ZASADNUTIE RADY VLÁDY SR PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVU

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Plán potrieb trhu práce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy
Predkladá: Slovenská obchodná a priemyselná komora
3. Plán potrieb trhu práce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy
Predkladá: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
4. Plán potrieb trhu práce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy
Predkladá: Slovenská živnostenská komora
5. Plán potrieb trhu práce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy
Predkladá: Slovenská lesnícka komora – predložený v spolupráci s SPPK v rámci bodu rokovania č. 3
6. Plán potrieb trhu práce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy
Predkladá: Slovenská banská komora
7. Plán potrieb trhu práce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy
Predkladá: Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
8. Plán potrieb trhu práce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy
Predkladá: Republiková únia zamestnávateľov
9. Regionálna stratégia odborného vzdelávania a prípravy
Predkladá: Bratislavský samosprávny kraj
10. Regionálna stratégia odborného vzdelávania a prípravy
Predkladá: Trnavský samosprávny kraj
11. Regionálna stratégia odborného vzdelávania a prípravy
Predkladá: Nitriansky samosprávny kraj
12. Regionálna stratégia odborného vzdelávania a prípravy
Predkladá: Trenčiansky samosprávny kraj
13. Regionálna stratégia odborného vzdelávania a prípravy
Predkladá: Žilinský samosprávny kraj
14. Regionálna stratégia odborného vzdelávania a prípravy
Predkladá: Banskobystrický samosprávny kraj
15. Regionálna stratégia odborného vzdelávania a prípravy
Predkladá: Košický samosprávny kraj
16. Regionálna stratégia odborného vzdelávania a prípravy
Predkladá: Prešovský samosprávny kraj
17. Návrh plánu propagácie odborného vzdelávania a prípravy
Predkladá: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
18. Informácia o zriadení Fondu rozvoja odborného vzdelávania a prípravy
Predkladá: riaditeľ Fondu rozvoja odborného vzdelávania a prípravy
19. Informácia o možnostiach čerpania prostriedkov pre oblasť odborného vzdelávania a prípravy
zo štrukturálnych fondov
Predkladá ústne: generálna riaditeľka sekcie európskych záležitostí Ministerstva školstva Slovenskej republiky
20. Návrh na zavedenie nového študijného odboru Dizajn a tvarovanie skla
Predkladá: Trenčiansky samosprávny kraj
21. Návrh na zavedenie nového študijného odboru Dizajn interiéru
Predkladá: Trenčiansky samosprávny kraj
22. Návrh na zavedenie nového študijného odboru Súkromný pilot
Predkladá: Žilinský samosprávny kraj
23. Návrh na zavedenie nového študijného odboru Animovaná tvorba
Predkladá: Bohumil Bača, akad.mal., zriaďovateľ Súkr. SUŠ dizajnu Bratislava
24. Návrh na zavedenie nového študijného odboru Fotografia
Predkladá: Bohumil Bača, akad.mal., zriaďovateľ Súkr. SUŠ dizajnu Bratislava
25. Návrh na zavedenie nového študijného odboru Manažment umenia a kultúry
Predkladá: Bohumil Bača, akad.mal., zriaďovateľ Súkr. SUŠ dizajnu Bratislava
26. Rôzne
27. Záver