JEDENÁSTE ZASADNUTIE RADY VLÁDY SR PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVU

Rokovanie sa konalo dňa 23. júna 2014 o 10:00 hod. v priestoroch Ekoiuventy, Búdková cesta 2, Bratislava

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Odvetvová koncepcia odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolaní a odborných činností
(v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 184/2009 Z. z.).
2.1 Odvetvová koncepcia odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolaní a odborných činností rezortu hospodárstva
Predkladá: PhDr. Ivan Pešout, PhD., Ministerstvo hospodárstva SR
2.2 Odvetvová koncepcia odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolaní a odborných činností rezortu dopravy výstavby a regionálneho rozvoja
Predkladá: Ing. Iveta Šimonovičová, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
2.3 Odvetvová koncepcia odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolaní a odborných činností rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
Predkladá: Ing. Michaela Močárová, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
2.4 Odvetvová koncepcia odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolaní a odborných činností rezortu kultúry
Predkladá: Mgr. Andrea Legátová, Ministerstvo kultúry SR
2.5 Odvetvová koncepcia odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolaní a odborných činností rezortu životného prostredia.
Predkladá: Mgr. Peter Tóth, Ministerstvo životného prostredia SR
3. Informácia o analýzach a prognózach vývoja na trhu práce
(v súlade s § 12 písm. ac) zákona č. 5/2004 Z. z. a § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 184/2009 Z. z.).
Predkladá: Ing. Marián Valentovič, prvý podpredseda Rady vlády SR pre OVP v spolupráci s profesijnými a stavovskými organizáciami
4. Informácia o uplatnení absolventov stredných škôl na trhu práce podľa jednotlivých krajov, stredných škôl, študijných odborov a učebných odborov (v súlade s § 3 ods. 4 písm. a) zákona č. 184/2009 Z. z.).
Predkladá: Ing. Marián Valentovič, prvý podpredseda Rady vlády SR pre OVP
5. Zosúladenie výstupov a cieľov národných projektov podľa požiadaviek zamestnávateľov.
Predkladá: Ing. Ivan Stankovský, CSc., Štátny inštitút odborného vzdelávania
6. Rôzne
7. Záver