DESIATE ZASADNUTIE RADY VLÁDY SR PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVU

Rokovanie sa konalo dňa 13. marca 2014 o 10:00 hod. v priestoroch Ekoiuventy, Búdková cesta 2, Bratislava

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Aktivity Ministerstva, školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách
a. Informácia o schválení normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia (znenia platných normatívov MTPZ).
b. Novela vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov
c. Informácia o Zozname študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a Zozname študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce
d. Informácia o metodickom usmernení č. 8/2014, ktorým sa mení a dopĺňa metodické usmernenie č. 9/2010-R o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik (znenie metodického usmernenia)
Predkladá: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3. Priebežná informácia o realizácii národných projektov
a. Rozvoj stredného odborného vzdelávania 
b. Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií
c. Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentmi
d. Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce
Predkladajú: projektoví manažéri národných projektov
e. Zosúladenie výstupov a cieľov národných projektov z pohľadu zamestnávateľov.
Predkladá: zástupca stavovských a profesijných organizácií
4. Rôzne
a. Informácia o výsledkoch prieskumu agentúry AKO s. r. o. „Najžiadanejšia pracovná pozícia v roku 2013“
Predkladá: Mgr. Václav Hřích, agentúra AKO, s. r. o.
b. Informácia o Súhrnnej správe o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie absolventov vybraných stredných škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného a učebného procesu (výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu)
Predkladá: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. Záver