DEVIATE ZASADNUTIE RADY VLÁDY SR PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVU

Rokovanie sa konalo dňa 28. októbra 2013 o 10:00 hod. v priestoroch Ekoiuventy, Búdková cesta 2, Bratislava

Program rokovania:

1. Otvorenie
2. Implementácia novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, naplnenie kompetencie samosprávnych krajov určiť všeobecne záväzným nariadením počet tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku (v súlade s § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2009)
a. Informácia o naplnení kompetencie v rámci Žilinského samosprávneho kraja
Predkladá: Ing. Dana Mažgútová, PhD., druhá podpredsedníčka Rady vlády SR pre OVP
b. Informácia o naplnení kompetencie v rámci Bratislavského samosprávneho kraja
Predkladá: Ing. Roman Csabay, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
c. Informácia o naplnení kompetencie v rámci Trnavského samosprávneho kraja 
Predkladá: p. Štefan Murárik, Úrad Trnavského samosprávneho kraja
d. Informácia o naplnení kompetencie v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja
Predkladá: PhDr. Ľubica Libová, PhD., Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
e. Informácia o naplnení kompetencie v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja
(návrh na rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 28.10.2013)
Predkladá: Mgr. Katarína Duchová, Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja
f. Informácia o naplnení kompetencie v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja
Predkladá: Ing. Miroslav Martiš, Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
g. Informácia o naplnení kompetencie v rámci Prešovského samosprávneho kraja
Predkladá: Ing. Karol Lacko, PhD., Úrad Prešovského samosprávneho kraja
h. Informácia o naplnení kompetencie v rámci Košického samosprávneho kraja
Predkladá: Ing. Štefan Kandráč, Úrad Košického samosprávneho kraja
3. Informácia o príprave odvetvových koncepcií odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania a odborných činností (v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 184/2009)
a. Informácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
b. Informácia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
c. Informácia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
d. Informácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
e. Informácia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
Predkladajú: zástupcovia rezortných ministerstiev
4. Predloženie návrhu metodiky vzniku centier odborného vzdelávania a prípravy
Predkladá: Ing. Robert Schmidt, tretí podpredseda Rady vlády SR pre OVP
5. Informácia o účasti zástupcov stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie na teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, absolventskej skúške alebo záverečnej skúške
Predkladá: Ing. Robert Schmidt, tretí podpredseda Rady vlády SR pre OVP
6. Informácia o mediálnej prezentácii národných projektov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy
(Tvorba národnej sústavy kvalifikácií, Rozvoj stredného odborného vzdelávania, Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami)
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
7. Rôzne
8. Záver