DVANÁSTE ZASADNUTIE RADY VLÁDY SR PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVU

Rokovanie sa konalo dňa 3. novembra 2014 o 13:00 hod. v priestoroch Ekoiuventy, Búdková cesta 2, Bratislava

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3. Odvetvová koncepcia odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolaní a odborných činností rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
Predkladá: Mgr. Dagmara Bezáková, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
4. Informácia samosprávnych krajov o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti samosprávnych krajov pre prijímacie konanie na školský rok 2015/2016
(v súlade s § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z.).
a) Informácia o naplnení kompetencie v rámci Žilinského samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Dana Mažgútová, PhD., Úrad Žilinského samosprávneho kraja
b) Informácia o naplnení kompetencie v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková, Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja
c) Informácia o naplnení kompetencie v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
d) Informácia o naplnení kompetencie v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Jana Štrangfeldová, PhD., Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
e) Informácia o naplnení kompetencie v rámci Bratislavského samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Roman Csabay, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
f) Informácia o naplnení kompetencie v rámci Trnavského samosprávneho kraja.
Predkladá: p. Štefan Murárik, Úrad Trnavského samosprávneho kraja
g) Informácia o naplnení kompetencie v rámci Prešovského samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Karol Lacko, PhD., Úrad Prešovského samosprávneho kraja
h) Informácia o naplnení kompetencie v rámci Košického samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Štefan Kandráč, Úrad Košického samosprávneho kraja
5. Ukončovanie štúdia v stredných školách.
a) Informácia o účasti zástupcov stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie na teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, absolventskej skúške alebo záverečnej skúške.
Predkladá: Ing. Robert Schmidt, Slovenská živnostenská komora
b) Správa o kontrole realizácie záverečnej skúšky v strednej odbornej škole v školskom roku 2013/2014.
Predkladá: Mgr. Jozef Javorek, hlavný školský inšpektor
c) Externá časť maturitnej skúšky 2014. Rozdiely úspešností žiakov podľa stupňa vzdelania.
Predkladá: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka NÚCEM
6. Rôzne
Výročná správa o hospodárení Fondu rozvoja odborného vzdelávania a prípravy za rok 2014
Prekladá: p. Július Hron, riaditeľ Fondu rozvoja odborného vzdelávania a prípravy
7. Záver