TRINÁSTE ZASADNUTIE RADY VLÁDY SR PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVU

Rokovanie sa konalo dňa 29. januára 2015 o 13:00 hod. v priestoroch Ekoiuventy, Búdková cesta 2, Bratislava

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Analýza uplatňovania kompetencie samosprávnych krajov týkajúcej sa určovania počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti samosprávnych krajov v školskom roku 2014/2015 a v školskom roku 2015/2016.
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania (riešiteľský tím RSOV)
3. Informácia o tvorbe Zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a Zoznamu študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce.
Predkladá: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4.Informácia o návrhoch vykonávacích predpisov k návrhu zákona o odbornom vzdelávaní a príprave.
a) Návrh vyhlášky o stredných školách.
b) Návrh vyhlášky o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k skupinám odborov vzdelávania.
Predkladá: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. Rôzne
6. Záver