ŠTRNÁSTE ZASADNUTIE RADY VLÁDY SR PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVU

Rokovanie sa konalo dňa 8. apríla 2015 o 14:00 hod. v priestoroch Ekoiuventy, Búdková cesta 2, Bratislava

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Návrh štatútu Komisie pre overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania (v súlade s § 11 ods. 5 zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
a) Štatút Komisie pre overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania vydaný Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou.
Predkladá: Slovenská obchodná a priemyselná komora
b) Štatút Komisie pre overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania vydaný Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou.
Predkladá: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
c) Štatút Komisie pre overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania vydaný Slovenskou živnostenskou komorou.
Predkladá: Slovenská živnostenská komora
d) Štatút Komisie pre overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania vydaný Slovenskou lesníckou komorou.
Predkladá: Slovenská lesnícka komora
e) Štatút Komisie pre overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania vydaný Slovenskou banskou komorou.
Predkladá: Slovenská banská komora
f) Štatút Komisie pre overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania vydaný Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky.
Predkladá: Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
g) Štatút Komisie pre overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania vydaný Republikovou úniou zamestnávateľov.
Predkladá: Republiková únia zamestnávateľov
3. Návrh štatútu Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania (v súlade s § 32 ods. 6 zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Predkladá: Ing. Robert Schmidt, Slovenská živnostenská komora
4. Odvetvová koncepcia odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolaní a odborných činností (v súlade s § 30 ods. 3) zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Predkladá: Mgr. Dagmara Bezáková, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
5. Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce.
Predkladá: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
6. Rôzne
7. Záver