PÄTNÁSTE ZASADNUTIE RADY VLÁDY SR PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVU

Rokovanie sa bude konať dňa 10. septembra 2015 o 13:00 hod. v priestoroch Ekoiuventy, Búdková cesta 2, Bratislava

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách
(aktualizácia v súlade s § 31 ods. 1 zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
a) Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách Žilinského samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Dana Mažgútová, PhD., Úrad Žilinského samosprávneho kraja
b) Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková, Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja
c) Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. József Kürti, Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
d) Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách Banskobystrického samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Milan Uhrík, PhD., Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
e) Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách Bratislavského samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Roman Csabay, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
f) Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách Trnavského samosprávneho kraja.
Predkladá: p. Štefan Murárik, Úrad Trnavského samosprávneho kraja
g) Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách Prešovského samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Karol Lacko, PhD., Úrad Prešovského samosprávneho kraja
h) Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách Košického samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Štefan Kandráč, Úrad Košického samosprávneho kraja
3. Návrh štatútu Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania.
Predkladá: Ing. Robert Schmidt, Slovenská živnostenská komora
4. Zoznam študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje len v jednej strednej odbornej škole na celom území Slovenskej republiky
(v súlade s § 29 ods. 2 písm. c) zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Predkladá: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
5. Informácia o prerokovaní Analýzy uplatňovania kompetencie samosprávnych krajov týkajúcej sa určovania počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti samosprávnych krajov v školskom roku 2014/2015 a v školskom roku 2015/2016 a o záveroch a odporúčaniach so všetkými dotknutými partnermi.
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania (riešiteľský tím RSOV)
6. Rôzne
a) Dodatok k štatútu Komisie pre overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania vydaného Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou
b) Dodatok k štatútu Komisie pre overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania vydaného Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou
c) Dodatok k štatútu Komisie pre overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania vydaného Slovenskou živnostenskou komorou
d) Dodatok k štatútu Komisie pre overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania vydaného Republikovou úniou zamestnávateľov
e) Dodatok k štatútu Komisie pre overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania vydaného Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení SR
7. Záver