ŠESTNÁSTE ZASADNUTIE RADY VLÁDY SR PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVU

Rokovanie sa konalo dňa 9. novembra 2015 o 10:00 hod. v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Informácia samosprávnych krajov o určení počtu tried prvého ročníka dennej formy štúdia stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti samosprávnych krajov pre prijímacie konanie na školský rok 2016/2017
a) Informácia o naplnení kompetencie v rámci Žilinského samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Dana Mažgútová, PhD., Úrad Žilinského samosprávneho kraja
b) Informácia o naplnení kompetencie v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková, Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja
c) Informácia o naplnení kompetencie v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: RNDr. Vladimír Gubiš, Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
d) Informácia o naplnení kompetencie v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Mgr. Marian Kotleba, Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
e) Informácia o naplnení kompetencie v rámci Bratislavského samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Roman Csabay, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
f) Informácia o naplnení kompetencie v rámci Trnavského samosprávneho kraja.
Predkladá: Mgr.Jana Baranovičová, Úrad Trnavského samosprávneho kraja
g) Informácia o naplnení kompetencie v rámci Prešovského samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Karol Lacko, PhD., Úrad Prešovského samosprávneho kraja
h) Informácia o naplnení kompetencie v rámci Košického samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Štefan Kandráč, Úrad Košického samosprávneho kraja
3. Návrhy dodatkov k štatútu Komisie pre overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania
Dodatok predložený Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
Dodatok predložený Republikovou úniou zamestnávateľov
Dodatok predložený Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou
Dodatok predložený Slovenskou živnostenskou komorou
Dodatok predložený Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou
4. Rôzne
5. Záver