SEDEMNÁSTE ZASADNUTIE RADY VLÁDY SR PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVU

Rokovanie sa konalo dňa 16. júna 2016 v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Návrh Štatútu rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu.
Predkladá: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3. Informácia o koeficientoch k určeniu predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl pre určovanie počtu tried prvého ročníka stredných škôl v dennej forme štúdia pre prijímacie konanie pre príslušný školský rok.
Predkladá: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4. Informácia o príprave novej smernice k tvorbe zoznamu študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce, zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce, zoznamu študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje len v jednej strednej odbornej škole na celom území Slovenskej republiky.
Predkladá: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. Rôzne
5.1. Informácia o rokovaniach pracovných skupín Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu.
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
5.2. Informácia o novele vyhlášky č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania.
Predkladá: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5.3. Návrh na zriadenie Pracovnej skupiny rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu na verifikáciu potrieb trhu práce.
Predkladá: zástupca zamestnávateľov
6. Záver