OSEMNÁSTE ZASADNUTIE RADY VLÁDY SR PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVU

Rokovanie sa uskutočnilo dňa 30. januára 2017 v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

Program:
1. Otvorenie
2. Nový Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu
Predkladá: Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR
3. Informácia samosprávnych krajov o určení počtu tried prvého ročníka dennej formy štúdia stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti samosprávnych krajov pre prijímacie konanie na školský rok 2017/2018 (v súlade s § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z.)
a) Informácia o naplnení kompetencie v rámci Žilinského samosprávneho kraja
Predkladá: Úrad Žilinského samosprávneho kraja
b) Informácia o naplnení kompetencie v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja
Predkladá: Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja
c) Informácia o naplnení kompetencie v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja
Predkladá: Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
d) Informácia o naplnení kompetencie v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja
Predkladá: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
e) Informácia o naplnení kompetencie v rámci Bratislavského samosprávneho kraja
Predkladá: Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
f) Informácia o naplnení kompetencie v rámci Trnavského samosprávneho kraja
Predkladá: Úrad Trnavského samosprávneho kraja
g) Informácia o naplnení kompetencie v rámci Prešovského samosprávneho kraja
Predkladá: Úrad Prešovského samosprávneho kraja
h) Informácia o naplnení kompetencie v rámci Košického samosprávneho kraja
Predkladá: Úrad Košického samosprávneho kraja
4. Informácia MŠVVaŠ SR o naplnení kompetencie o zvýšení počtu tried prvého ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie na školský rok 2017/2018 (v súlade s § 29 ods. 6 zákona č. 61/2015 Z. z.)
Predkladá: Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR
5. Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce(v súlade s § 29 ods. 2 písm. a), b) zákona č. 61/2015 Z. z.)
Predkladá: Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR
6. Rôzne
7. Záver