DEVÄTNÁSTE ZASADNUTIE RADY VLÁDY SR PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVU

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba podpredsedov Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu (v súlade s článkom 5 ods. 4 a ods. 6 Štatútu Rady vlády SR pre OVP)
3. Informácia samosprávnych krajov o určení počtu tried prvého ročníka dennej formy štúdia stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti samosprávnych krajov pre prijímacie konanie na školský rok 2018/2019 (v súlade s § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z.)
a) Informácia o naplnení kompetencie v rámci Žilinského samosprávneho kraja
Predkladá: Úrad Žilinského samosprávneho kraja
b) Informácia o naplnení kompetencie v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja
Predkladá: Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja
c) Informácia o naplnení kompetencie v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja
Predkladá: Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
d) Informácia o naplnení kompetencie v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja
Predkladá: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
e) Informácia o naplnení kompetencie v rámci Bratislavského samosprávneho kraja
Predkladá: Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
f) Informácia o naplnení kompetencie v rámci Trnavského samosprávneho kraja
Predkladá: Úrad Trnavského samosprávneho kraja
g) Informácia o naplnení kompetencie v rámci Prešovského samosprávneho kraja
Predkladá: Úrad Prešovského samosprávneho kraja
h) Informácia o naplnení kompetencie v rámci Košického samosprávneho kraja
Predkladá: Úrad Košického samosprávneho kraja
4. Informácia o stave prác na novele zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (príp. s tým súvisiacich ďalších právnych predpisov)
Predkladá: Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR
5. Informácia o rokovaniach pracovných skupín Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu v roku 2017
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
6. Rôzne
7. Záver