ȎSME ZASADNUTIE RADY VLÁDY SR PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVU

Rokovanie sa konalo dňa 20. júna 2013 o 10:00 hod. v priestoroch Ekoiuventy, Búdková cesta 2, Bratislava

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Informácia o uplatnení absolventov stredných škôl na trhu práce podľa jednotlivých krajov, stredných škôl, študijných odborov a učebných odborov
(§ 3 ods. 4 písm. a) zákona o odbornom vzdelávaní a príprave)
Predkladá: Ing. Marián Valentovič, prvý podpredseda Rady vlády SR pre OVP
3. Informácia o analýzach a prognózach vývoja na trhu práce
(§ 12 písm. ac) zákona o službách zamestnanosti a § 5 ods. 3 písm. a) zákona o odbornom vzdelávaní a príprave)
Predkladá: Ing. Marián Valentovič, prvý podpredseda Rady vlády SR pre OVP
4. Informácia o príprave metodiky vzniku centier odborného vzdelávania a prípravy
Predkladá: Ing. Robert Schmidt, tretí podpredseda Rady vlády SR pre OVP
5.Informácia o priebehu a záveroch medzinárodnej konferencie o duálnom vzdelávaní
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
6. Rôzne
7. Záver