SIEDME ZASADNUTIE RADY VLÁDY SR PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVU

Rokovanie sa konalo dňa 4. marca 2013 o 11:00 hod. v priestoroch Ekoiuventy, Búdková cesta 2, Bratislava

Program rokovania:

1. Otvorenie
2. Implementácia novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave
a. Informácia o aktivitách Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákonov č. 324/2012 Z. z. a 325/2012 Z. z. a ďalších, vecne príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov
Predkladá: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
b. Informácia o aktivitách Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákonov č. 324/2012 Z. z. a 325/2012 Z. z.
Predkladá: Prvý podpredseda Rady vlády SR pre OVP
c. Informácia o aktivitách rezortných ministerstiev v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákonov č. 324/2012 Z. z. a 325/2012 Z. z.
Predkladá: určený zástupca rezortných ministerstiev
d. Informácia o aktivitách samosprávnych krajov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákonov č. 324/2012 Z. z. a 325/2012 Z. z.
Predkladá: Druhý podpredseda Rady vlády SR pre OVP
e. Informácia o aktivitách stavovských a profesijných organizácií v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákonov č. 324/2012 Z. z. a 325/2012 Z. z.
Predkladá: Tretí podpredseda Rady vlády SR pre OVP
f. Informácia o aktivitách odborov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákonov č. 324/2012 Z. z. a 325/2012 Z. z.
Predkladá: Štvrtý podpredseda Rady vlády SR pre OVP
3. Informácia o rokovaniach pracovných skupín Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu
Predkladá: sekretariát Rady vlády SR pre OVP
4. Informácia o pripravovanej medzinárodnej konferencii o duálnom vzdelávaní
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
5. Informácia o pripravovaných národných projektoch v oblasti odborného vzdelávania a prípravy
a. Národná sústava kvalifikácií
b. Rozvoj stredného odborného vzdelávania
c. Podpora technickej výchovy na základných školách
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
6. Rôzne
7. Záver