Štvrté rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Ekonomické vedy a Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu nového učebného odboru „skladový operátor“
Predkladá: Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
3. Posúdenie návrhu nového študijného odboru „fotograf“
Predkladá: Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
4. Posúdenie návrhu normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia odborov vzdelávania
6341 M škola podnikania
6352 M obchod a podnikanie
6452 H fotograf
6456 H kaderník
6475 H technicko-administratívny pracovník
6405 K pracovník marketingu
6476 L technicko-ekonomický pracovník
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
5. Rôzne
6. Záver