Piate rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Ekonomické vedy, Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu nového učebného odboru Kozmetik
(predkladá Odbor školstva Bratislavského samosprávneho kraja)
3. Rôzne
4. Záver