Šieste rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Ekonomické vedy a Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia odborov vzdelávania
6329 M 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy
6354 M 01 služby a súkromné podnikanie – hotelierstvo
6354 M 04 služby a súkromné podnikanie – marketing
6405 K pracovník marketingu
6476 L technicko-ekonomický pracovník
6475 H technicko-administratívny pracovník
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Rôzne
4. Záver