Siedme rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Ekonomické vedy a Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre odbor vzdelávania v duálnom systéme vzdelávania
6405 K pracovník marketingu
6442 K obchodný pracovník
6444 H čašník, servírka
6445 K kuchár
6489 H hostinský, hostinská
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Návrh na presun odborov vzdelávania
– 6292 N hospodárska informatika zo skupiny odborov vzdelávania 62 Ekonomické vedy do skupiny odborov vzdelávania 25 Informatika a výpočtová technika
– 6329 M obchodné a informačné služby zo skupiny odborov vzdelávania 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I do skupiny odborov vzdelávania 25 Informatika a výpočtová technika
Predkladá: Republiková únia zamestnávateľov
4. Rôzne
5. Záver