Ôsme rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Ekonomické vedy a Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia odborov vzdelávania
6325 M ekonomické lýceum
6328 M ekonomické a obchodné služby
6292 N hospodárska informatika
6314 N cestovný ruch
6308 N verejná správa
6310 Q financie
– 6314 Q cestovný ruch
6318 Q manažment hotelov a cestovných kancelárií
6332 Q daňové služby
6335 Q medzinárodné podnikanie
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Rôzne
4. Záver