Deviate rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Ekonomické vedy a Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre odbory vzdelávania v systéme duálneho vzdelávania
6445 H kuchár
6456 H kaderník
6460 H predavač
6323 K hotelová akadémia 
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Posúdenie návrhu Vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím pre skupinu trojročných učebných odborov odborných učilíšť 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II – nižšie stredné odborné vzdelanie
Predkladá: Štátny pedagogický ústav
4. Rôzne
5. Záver