Desiate rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Ekonomické vedy, Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Program:

1.     Otvorenie
2.     Posúdenie návrhu vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre odbor vzdelávania v systéme duálneho vzdelávania
* 6444 K čašník, servírka
        Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3.     Posúdenie návrhu aktualizácie ŠVP pre skupiny odborov 62 Ekonomické vedy, 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II
        Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
4.     Rôzne
5.     Záver