Jedenáste rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Ekonomické vedy, Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Program rokovania

1.  Otvorenie
2.  Posúdenie návrhu projektu experimentálneho overovania učebného odboru „barber“ (časť 1, časť 2, časť 3, časť 4, časť5)
     Predkladá: Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
3.  Posúdenie návrhov vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre odbory vzdelávania v  systéme duálneho vzdelávania
* 6424 H manikér – pedikér
* 6310 Q financie
    Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
4.  Rôzne
5.  Záver