Šieste rokovanie pracovnej skupinu pre skupinu odborov Elektrotechnika

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre odbor vzdelávania v duálnom systéme vzdelávania
– 2679 K mechanik mechatronik
– 2682 K mechanik počítačových sietí
– 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
– 2695 Q počítačové systémy
2697 K mechanik elektrotechnik
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Posúdenie návrhov normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia odborov vzdelávania
2679 K mechanik mechatronik
2683 H 17 elektromechanik – chladiace a tepelné čerpadlák_chladiace_zariadenia_a_tepelne_cerpadla
2695 Q počítačové systémy
4. Návrh na presun odborov vzdelávania
2682 K mechanik počítačových sietí, 2694 M informačné a sieťové technológie a 2695 Q počítačové systémy zo skupiny odborov vzdelávania 26 Elektrotechnika do skupiny odborov vzdelávania 25 Informatika a výpočtová technika
5. Rôzne
6. Záver