Spoločné rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Strojárstvo a kovospracúvacia výroba a pracovnej skupiny pre skupinu odborov Elektrotechnika

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu nového študijného odboru Autotronik 
(predkladá Odbor školstva Žilinského samosprávneho kraja)
3. Rôzne
4. Záver