Spoločné rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Elektrotechnika a pracovnej skupiny pre skupinu odborov Informatika a výpočtová technika

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Nová skupina odborov vzdelávania v sústave odborov stredných odborných škôl 25 Informatika a výpočtová technika (audit odborov vzdelávania stredných odborných škôl)
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Posúdenie návrhu normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia odborov vzdelávania
– 2676 L zariadenia oznamovacej techniky
– 2694 M informačné a sieťové technológie
– 2675 Q elektrotechnika
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
4. Posúdenie návrhu dodatku k ŠVP pre skupinu odborov 26 Elektrotechnika
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
5. Rôzne
6. Záver