Ôsme rokovanie pracovnej skupinu pre skupinu odborov Elektrotechnika

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre odbor vzdelávania v duálnom systéme vzdelávania
2697 K mechanik elektrotechnik 
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Rôzne
4. Záver