Druhé rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Umenie a umeleckoremeselná tvorba I a II

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu Štátneho vzdelávacieho programu pre skupiny odborov 82, 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I, II
materiál na rokovanie   diskusné fórum k ŠVP
3. Posúdenie návrhu nového študijného odboru Interiérový dizajn
materiál na rokovanie
4. Posúdenie návrhu nového študijného odboru Výtvarné spracúvanie skla
materiál na rokovanie
5. Rôzne
6. Záver