Tretie rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Umenie a umeleckoremeselná tvorba I a II

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu normatívov materiálno-technického a priestorového vybavenia odborov vzdelávania
8283 M reklamná tvorba
8294 M 01 obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih
8294 M 02 obrazová a zvuková tvorba – umelecká produkcia
8294 M 03 obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika
3. Posúdenie návrhu nového študijného odboru Sklársky dizajn
4. Rôzne
5. Záver