Štvrté rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Umenie a umeleckoremeselná tvorba I a II

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu nového študijného odboru Dizajn exteriéru
3. Obsah absolventskej skúšky v študijných odboroch skupiny 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba
4. Rôzne
5. Záver