Prvé rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov vzdelávania Umenie a umeleckoremeselná tvorba I a II

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie sústavy odborov vzdelávania skupiny
82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I
85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba II
3. Posúdenie návrhu nového študijného odboru Produktová tvorba
materiál na rokovanie
4. Ďalšie podnety na zmeny odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách, pripravujúceho na výkon povolaní a odborných činností pre oblasť umenia a umeleckoremeselnej tvorby
5. Rôzne
6. Záver