22. rokovanie Rady vlády SR pre OVP – per rollam

  1. Odvetvové koncepcie odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania, skupiny povolaní a odborných činností (§ 30 ods. 3 zákona č. 61/2015 Z. z. v znení zákona č. 209/2018 Z. z.).
  1. Aktualizácia regionálnych stratégií výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti samosprávnych krajov (§ 31 ods. 1 zákona č. 61/2015 Z. z. v znení zákona č. 209/2018 Z. z.).

3. Návrh na novelizáciu Štatútu Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie prípravu.

4. Návrh Metodického usmernenia k formálnym a obsahovým náležitostiam tvorby regionálnych stratégií výchovy a vzdelávania.

5. Návrh novely zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákon č. 209/2018 Z. z.