21. rokovanie Rady vlády SR pre OVP – per rollam

Návrh:

Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce

Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce

(účinnosť od 1. 9. 2020)