Druhé rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Ekonomické vedy a Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu Štátneho vzdelávacieho programu pre skupiny odborov 62 Ekonomické vedy, 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II
–  materiál na rokovanie ; diskusné fórum k ŠVP
3. Posúdenie návrhu nového učebného odboru Pomocník v kuchyni
materiál na rokovanie
4. Rôzne
5. Záver