Prvé rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov vzdelávania Ekonomické vedy, Ekonomika a organizácia, obchod a služby I a II

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie sústavy odborov vzdelávania skupiny
62 Ekonomické vedy
63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I
64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II
3. Posúdenie návrhu nového študijného odboru Hotelierstvo a turizmus
materiál na rokovanie
4. Ďalšie podnety na zmeny odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách, pripravujúceho na výkon povolaní a odborných činností pre oblasť ekonomických vied, ekomiky a organizácie, obchodu a služieb
5. Rôzne
6. Záver