Tretie rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov vzdelávania Hutníctvo

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu vzorového učebného plánu a vzorových učebných osnov pre odbor vzdelávania v systéme duálneho vzdelávania
2262 K hutník operátor
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Rôzne
4. Záver