Druhé rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov vzdelávania Hutníctvo

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu Štátneho vzdelávacieho programu pre skupinu odborov vzdelávania 22 Hutníctvo
materiál na rokovanie
3. Rôzne
4. Záver