Štvrté rokovanie pracovnej skupinu pre skupinu odborov Doprava, pošty a telekomunikácie

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu normatívu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia študijného odboru
3765 M technika a prevádzka dopravy
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Posúdenie návrhu zmeny názvu študijného odboru „poštový manipulant“
Predkladá: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
4. Rôzne
5. Záver