Piate rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Doprava, pošty a telekomunikácie

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhov normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia študijných odborov
3757 L dopravná prevádzka
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3759 K komerčný pracovník v doprave
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3767 M dopravná akadémia
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Rôzne
4. Záver