Šieste rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Doprava, pošty a telekomunikácie

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhov vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre odbory vzdelávania v duálnom systéme vzdelávania
3762 H železničiar
3763 H manipulant poštovej prevádzky a prepravy
3759 K komerčný pracovník v doprave
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Posúdenie návrhu normatívu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia odborov vzdelávania
3776 K 01 mechanik lietadiel – mechanika
3776 K 02 mechanik lietadiel – avionika
3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
 – 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
4. Rôzne
5. Záver