Siedme rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Doprava, pošty a telekomunikácie

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhov vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre odbory vzdelávania v duálnom   systéme vzdelávania
-3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Rôzne
4. Záver