Ôsme rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Doprava, pošty a telekomunikácie

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhov normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia odborov vzdelávania
– 3762 H železničiar
– 3766 H lodník
– 3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
– 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií
– 3764 Q logistika a manažment v cestnej preprave
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Rôzne
4. Záver