Tretie rokovanie pracovnej skupinu pre skupinu odborov Doprava, pošty a telekomunikácie

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu normatívov materiálno-technického a priestorového vybavenia odborov vzdelávania
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3. Rôzne
4. Záver