Druhé rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Doprava, pošty a telekomunikácie

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu Štátneho vzdelávacieho programu pre skupinu odborov 37 Doprava, pošty a telekomunikácie
materiál na rokovanie
3. Rôzne
4. Záver