Šieste rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Polygrafia a médiá

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre odbor vzdelávania v duálnom systéme vzdelávania
3447 K grafik digitálnych médií
3457 K operátor tlače
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Rôzne
4. Záver