Siedme rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Polygrafia a médiá

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Aktuálnosť študijných odborov 3432 M obalová technika, 3434 K operátor obalových materiálov a ich potreba na trhu práce
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Posúdenie návrhu normatívu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia odborov vzdelávania
3432 M obalová technika
3434 K operátor obalových materiálov
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
4. Rôzne
5. Záver